Styrelsemöten

Protokoll från styrelsemöte med Skagerns ÄSO/KSO

Datum: 7 november 2022.

Plats:     Bäckevi

Närvarande:

Mikael Larsson, Johan Sundby, Torbjörn Ohlzon, Jan-Erik Malmgren, Daniel Sjölund, Reine Karlsson, Tony Wilhelmsson, Viktor Jönsson, Nicklas Ohlzon, Rickard Andersson, Fredrik Jonsson, Anders Gilbertsson, Lars Ohlsson, Anders Abrahamsson, Marianne Svensson, Eilert Gibson, Gunnar Ros, Katarina Keijser, Per Andersson, Egon Wikström, Morgan Andersson.

 

1         Mötets öppnade

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2         Förslag till dagordning

Dagordningen godkändes

3         Val av justeringsman

Nicklas Ohlzon valdes till justerare

4         Föregående protokoll

              Lades till handlingarna

5         Älgjakten 2022/23.

Diskussion:

Slaktvikterna har ökat på vuxna enligt Vildata. Kalvvikterna har sjunkit enlig mötesdeltagarnas mening. Diskussion om vilka faktorer som är orsak.

Beslut:

- vuxna älgar följer lagd plan, jakten slut 31/12 oavsett antal skjutna.

- Kalvar följer plan fram till 30/11. Om 20 kalvar eller fler är skjutna då avslutas kalvjakten.

- Om mindre än 20 kalvar är skjutna 30/11 blir det avlysningsjakt på återstående upp till totalt 20 kalvar.

- Utskick i sms-gruppen om det blir avlysningsjakt.

6         Kronhjortsjakten 2022/23.

Beslut:

-       Rapportering skall göras om hornuppsättning på skjutna tjurar.

-       Jakten fortsätter enligt plan

 

7         Vargjakt 2022/23.

Morgan informerade om den kommande vargjakten.

8         Övriga frågor

-       ÄFO skickat in skrivelse till Trafikverket. Svar har kommit. Trafikverket avvisar framställningen. Arbete med att gå vidare fortgår.

-       Beslut ge Morgan fullmakt att ge ersättning för extraordinära omkostnader i samband med viss jakt.

9      Nästa möte

 

1 mars 2023 kl.1800 Bäckevi

10   Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

 

 

Antecknat av:                                                    Justeras av:

 

 

 

Godkänt:

1. dec, 2022