Stadgar

Stadgar

          

BESTÄMMELSER FÖR ÄLG- och KRONHJORTSSKÖTSELOMRÅDE

Antagna den 12 september 2011 (reviderade 150526(felrättade 190130), (reviderade 20190528), (reviderade20220524) och gäller för de jaktlag/jakträttshavare som genom Avtal om samgående i älg- och kronhjortsskötselområde anslutit sina jaktområden till skötselområdet.

Namn, beslutande organ m.m.

§ 1

Områdets namn skall vara Skagerns Älg- och kronhjortsskötselområde. Nedan kallat Skötselområdet

§ 2

Beslutande organ inom skötselområdet är ÄSO/KSO-årsstämma, extra ÄSO/KSO-stämma och styrelsen samt vid behov under älg- och kronhjortsjakten, AU.

§ 3

Styrelsen har sitt säte i Kristinehamn.

§ 4

Skötselområdets verksamhets- och räkenskapsperiod skall omfatta tiden 1 mars – 28 februari

§ 5

Organisation

ÄSO/KSO-stämma = Högsta beslutande organ inom skötselområdet. 

Möte där beslut tas om skötselområdets verksamhet samt älg- och kronhjorts-         

skötselplanerna

Rösträtt har medlemmar inom området. Medlemmar är fastighetsägare samt de 

som arrenderar jaktmark för minst 1 år och omfattande minst 50 ha.

          Röster efter areal

           Väljer ordförande

ÄSO/KSO-styrelse = Möte där avstämningar sker och vissa beslut tas. 

Består av 1 representant för varje jaktlag som har minst 400 ha inom ÄSO/KSO-området.

 Av dessa skall minst hälften vara fastighetsägare eller ställföreträdare för fastig

hetsägare. Se ÄSO/KSO stämma,dagordning)

Förbereder ÄSO/KSO-årsstämma 

 

 Arbetar löpande under året.

ÄSO/KSO-AU = Utses av ÄSO/KSO-stämma för hantering av akuta åtgärder undeälg- och

kronhjortsjakten samt fungera som styrelsens beredande organ.

                        

§ 6

Ändamål

Ändamålet med skötselområdet är att tillvarata de anslutna fastigheternas intressen för god älg- och kronhjortsvård och att skapa älg- och kronhjortsstammari balans genom vård och beskattning av den enligt deupprättade skötselplanerna.

ÄSO/KSO-stämma 

§ 7

Årsmöte skall hållas årligen vid tidpunkt som beslutas av styrelsen/årsmötet. Dock senast 28 maj.

Till årsmötet kallas medlem eller dennes ombud med skriftlig rätt att företräda fastighetsägaren

vid omröstning, samt representanter för respektive jaktlag.

Varje fastighetsägare, eller dennes ombud med skriftlig rätt att företräda fastighetsägaren vid omröstning, äger vid årsmöte och extra årsmöte en (1) röst per hektar av fastighetens mark som är ansluten till skötselområdet. Medlem som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska anmäla, och vid anfordran styrka, det markinnehav han önskar utöva rösträtt för. Anmälan görs till sekreteraren före stämmans

början. De sammantagna anmälningarna utgör röstlängd för stämman.

Varje medlem i något av de i skötselområdet ingående jaktlagen

har rätt att närvara vid ÄSO/KSO-stämma med yttrande- och förslagsrätt.

ÄSOKSO ordförande äger rätt att, utan omröstning, besluta om bordläggning av förslag som behövs beredasav styrelsen.

Omröstning sker öppet. Vid lika

röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid val gäller lottning

vid lika röstetal.

Extra ÄSO/KSO-stämma hålls om styrelsen finner det nödvändigt eller om en majoritet av de i 

skötselområdet ingående jaktlagen begär det hosstyrelsen.

Extra ÄSO/KSO-stämma kan endast behandla ärenden som föranlett dess inkallande.

Kallelse till ÄSO/KSO-stämma och extra ÄSO/KSO-stämma sker genom styrelsens försorg senast 14 dagar före mötet på hemsidan samt som mail kallelse till styrelsens ledamöter. Motioner som skall behandlas av stämman skall lämnas till ÄSOKSO ordförande senast 15/4.

På dagordningen för ÄSO/KSO-stämma

ingår

1. Val av ordförande och anmälan av sekreterare för mötet samt val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Justering av röstlängd.

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiskrapport.

6. Revisorernas berättelse.

7. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Val av ordförande för ÄSO/KSO på 1 år.

10. Val av revisor och suppleant.

11. Val av kassör.

12. Val av AU. 

13. Val av valberedning bestående av 3 ledamöter varav en sammankallande

14. Anmälan om och fastställande av ordinarie representanter och suppleanter för jaktlag.

15. Fråga om förändringar av skötselområdets omfattning.

16. Fråga om älg- resp. kronhjortsskötselplaner.

17. Beslut om det antal älgar och kronhjortar som skall fällas och fördelning av dessa mellan de i skötselområdet ingående jaktlagen samt fastställande av ev. reservkvot.

18. Fastställa datum för höstmöte inför kronvilt- och älgjakt.

19. Praktiskt älg- och kronhjortsförvaltningsarbeteInventeringar, skadeförebyggande åtgärder.

20. Förslag till budget för kommande verksamhetsår.

21. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och övrig verksamhet.

22. Övriga frågor.

23. Mötets avslutande

Styrelse

§ 8

När ÄSO/KSO-stämma inte är samlad fattar styrelsen beslut som rör skötselområdet. Styrelsen är införÄSO/KSO-stämma ansvarig för sin förvaltning.

Vad gäller styrelsen, se § 5.

Styrelsen är beslutför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på konstituerande sammanträdet samt att minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Vid konstituerande sammanträde som skall hållas omedelbart efter årsmötet, utser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande samt sekreterare.

Arbetsutskott - AU

Ett Arbetsutskott, AU, fattar beslut för hantering av akuta åtgärder under älg- och kronhjortsjakten samt fungera som beredande organ för styrelsen.

AU består av 5 ledamöter. Dessa utses av stämman.

Ordförande i AU är områdets ordförande.

Det åligger styrelsen

att    fortlöpande föra förteckning över förändringar i jaktmarksinnehav samt hålla karta över 

       skötselområdet aktuell med gränser för de anslutna jaktlagens/sektionernas områden inritade.

att    hos länsstyrelsen begära ny registrering av skötselområdet om ändring sker av      

       områdets omfattning.

att   tillställa jaktledarna kopia av registreringsbeslut och beslut om älg- och kronhjortstilldelning.

att   noga följa älg- och kronhjortsstammarnas utveckling och vara uppmärksam på förhållanden som 

kan påverka avskjutningen inom området.

att   före ÄSO/KSO-stämma upprätta och framlägga förslag till avskjutning.

att till ÄSO/KSO-stämma avge yttrande över inkomna ansökningar från fastighetsägare eller dennes ombud genom fullmakt om anslutnintill/utträde urskötselområdet.

att   till ÄSO/KSO-stämma inkomma med förslag till praktiskt förvaltningsarbete avseende älg och 

kronhjort och skadeförebyggande åtgärder.

att   till ÄSO/KSO-stämma inkomma med förslag tillavgifter.

att   till länsstyrelsen insända uppgifter om jaktresultat och inbetala avgifter.

att   i övrigt fullgöra de uppgifter om vilka ÄSO/KSO-stämma kan fatta beslut.

Valberedning

§ 9

Valberedning utses av ÄSO/KSO-stämman. Valberedningen består av 3 personer. Den har till uppgift att ta fram förslag på ordförande för ÄSO/KSO-stämman, ordförande för ÄSO/KSO, kassör samt revisoroch revisorssuppleant.

Föreskrifter för älgjakten

§ 10

1. Jaktledare skall utses inom varje jaktlagJaktledare äransvarig för jaktens genomförande inom det egna jaktlaget ( se 20 § NSF 2002:19 ).

2. 2.a Jaktlag skall rapportera fällt vilt samt observationer i viltdata senast dagen efter utförd 

jaktdag. Observationer gäller från 8 oktober och 30 dagar framåt.

2.b

En vecka efter älgjaktens slut skall samtliga jaktlag slutrapportera i viltdata samt 

Betalfällavgifter till Äso-Skagerns bankgiro 5602-0209.

Slutrapportering skall göras av samtliga jaktlag,

även de som ej fällt vilt.

3.   Det ankommer på varje jaktlag/sektion att till styrelsen fortlöpande och om möjligt senast 

den 31 december anmäla förändringar i markinnehav samt att hålla fastighetsförteckning aktuell.

4. Överskjutning ger avdrag på tilldelad kvot nästa år. Om något jaktlag fäller fel eller fler djur än det är tilldelat under planperioden, skall det sist fällda djuret i första hand erbjudas jaktlag som inte skjutit fullt om de vill ha det. AU skall bli informerat. Om inte något jaktlag vill ha djuret skall det av fel skjutande jaktlaget försäljas utanför det egna jaktlaget till etmarknadsmässigt pris och dess värde tillfalla skötselområdets kassaDetta gäller eventuella trofe.Försäljning av köpare och pris skall redovisas till AUFelskjutande jaktlag bär själva alla eventuella kostnader som omger felskjutningen ex fäll avgifter,transporter, Veterinär mm.

Hantering av ”skadeälgar”

Betesskador på åker.

Detta avser perioden 16 augusti fram till älgjaktens början.

Hantering sker i samarbete mellan de som äger, brukar och jagar på berörd mark.

I första hand ska förebyggande åtgärder vidtas. 

I händelse av betesskador ska bortdrivning och störning av älgarna tillgripas.

Om detta inte räcker kan berörda komma överens att inom ramen av för säsongen erhållen tilldelning från ÄSO fälla lämpligt antal djur. Djuren behålls av berörda på sätt de kommer överens om. 

ÄSO:s AU meddelas innan älg fälls.

Betesskador på skog

Beslutas av styrelsen inför varje års älgjakt.

Utträde ur skötselområdet

§ 11

Jakträttsinnehavare som önskar utträde ur skötselområdet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast den 31 december.

Den som begär utträde ur ÄSO/KSO Skagern betalar ev. därtill hörande myndighetsavgifter.

Vid utträde skall såväl

markägare som ev. jaktarrendator underteckna utträdesbegäran.

Anslutning till skötselområdet

§ 12

Nya jakträttsinnehavare som önskar ansluta sina marker till skötselområdet skall senast den 31 december, skriftligen anmäla detta till styrelsen. Fråga om anslutning prövas av ÄSO/KSO-stämma.

Ev. myndighetsavgifter för inträde i ÄSO/KSO betalas av den inträdessökande.

Ansökan om anslutning ska vara undertecknad av såväl markägare som ev. jaktarrendator.

Uteslutning ur skötselområdet

§ 13

ÄSO/KSO-stämma får besluta om uteslutning av jakträttshavare som överträder grundläggande bestämmelser för skötselområdet eller av ÄSO/KSO-stämma fattade beslut eller bryter mot författning avseende vilt, jakt eller vapen.

Ekonomi

§ 14

För täckande av administrationskostnader och kostnader för skadeförebyggande åtgärder och andra kostnader som hänger samman med skötseln av älg- och kronhjortsstammarna inom området får ÄSO/KSO-stämma besluta om att jaktlagen skall erlägga viss avgift. Avgift erläggs arealberoende.

Vid uppstart av ÄSO/KSO uttages en engångsavgift på 50 öre/ha. Övriga ev. avgifter handläggs vid den ordinarie ÄSO/KSO-stämman.

Ändring av bestämmelserna för skötselområdet

§ 15

Beslut om ändring av dessa bestämmelser fattas av ÄSO/KSO-stämma. Beslut om ändring är giltigt endastom det erhållit minst två tredjedelar ( 2/3 ) av antalet vid ÄSO/KSO-stämma avgivna röster.

Upplösning av skötselområdet

§ 16

Beslut om avregistrering av älgskötselområdet fattas av LänsstyrelsenDetta sker om så många jaktlag utträtt ur området att det inte längre uppfyller kraven för ett skötselområde. Vid avregistrering skall kvarvarande tillgångar fördelas mellan de i området då ingående jaktlagen efter deras areal.

-------------------------------------------------------