Styrelsemöten

Styrelsemöte Äso Skagern

Datum: 2022-09-20

Plats: Bäckevi Idrottsplats.

Närvarande:

Morgan AnderssonJonas JönssonMarianne Svensson

Gunnar RosJan Erik JohanssonJohan Sundby

Rickard AnderssonTorbjörn OlzonTony Wilhelmsson

Fredrik JonssonReine KarlssonEgon Wikström

Romana HjalmarssonKatarina  Keijser

1. Mötets öppnade.

           Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

2. Dagordning

           Förslaget till dagordning godkändes.

3. Val av justeringsman

Gunnar Ros valdes till justerings man för mötet.

4. Föregående protokoll.

       Föregående protokoll godkändes.

5. Älgjakt 2022/2023.

Älggruppen förslag till fördelning på avskjutninggodkändes av styrelsen.

            Se bifogad älgtilldelning.

            Förslag till Pm för älgjakten godkändes.

            Se bifogat Pm.

           Hon djurkäkar skall inlämnas till Kent Andersson för åldersbestämning.

6. Kronhjortsjakten 2022/23

Antal fällda djur tom 20220920

4 Kalvar 1 Hind.

     Den 8 oktober släpps st hjortar med max 10 taggar.

.     Obs ! Inga fällda djur har redovisas i viltdata skall ske omgående

7. Övriga frågor.

Sunds Gård önskar att ansluta till Äso Skagern. Styrelsengodkände denna ansöka.

Sunds gård ansvarar för ansökan till länsstyrelsen och svarar för de uppkomna kostnader som 

denna ansökan innebär.

I viltdata skall slaktvikt redovisas på samtliga fällda djur.

8. Nästa styrelsemöte

Plats:   Bäckevi idrottsplats

Datum: 22 11 07

Kl :   1800

9. Mötets avslutande.

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet

Vid Protokollet

SekreterareOrdförande 

Jonas JönssonMorgan Andersson

Justeringsman

     Gunnar Ros

18. okt, 2022