Styrelsemöten

Konstituerande Styrelsemöte Äso Skagern

Datum: 2022-05-24

Plats: Folketshus Bäckhammar.

Närvarande:

Morgan Andersson Jonas Jönsson Marianne Svensson

Jan Erik Malmgren Rickard Andersson Fredrik Jonsson

Reine Karlsson Niklas Olzon Katarina Kaijser

Lars Olsson Roman Hjalmarsson Anders Abrahamsson

Tony Wilhemsson Anderas Karlsson Johan Sundby

Romana Hjalmarsson

1. Mötets öppnade.

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

Till vice Ordförande valdes Gunnar Ros på 1 år

2. Val av justeringsman

Johan Sundby valdes till justerings man för mötet.

3. Styrelsens arbetsutskott.

Till representanter i Arbetsutskottet valdes

Morgan Andersson, Niklas Ohlzon, Rickard Andersson, Gunnar Ros, Anders Abrahamsson

4. Föreningens kassör.

Till kassör för föreningen valdes Romana Hjalmarsson

5. Nästa styrelsemöte

Plats: Bäckevi idrottsplats

Datum: 22 09 20

Kl : 1800

6. Mötets avslutande.

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet

Vid Protokollet

Sekreterare Ordförande

Jonas Jönsson Morgan Andersson

Justeringsman

Johan Sundby

30. maj, 2022