Styrelsemöten

Styrelsemöte Äso Skagern

Datum: 2022-03-01

Plats: Folketshus Bäckhammar.

Närvarande:

Morgan Andersson Jonas Jönsson Marianne Svensson

Gunnar Ros Johan Sundby Anders Abrahamsson

Rickard Andersson Bernt Andersson Bo Niklasson

Fredrik Jonsson Roger Berg Fredrik Rudmalm

Andreas Karlsson Reine Karlsson Daniel Sjölund

Lars Olsson Egon Wikström Lars Olsson

Torgny Forsberg Lennart Karlsson Eilert Gibsson

Reine Karlsson

1. Mötets öppnade.

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

2. Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

3. Val av justeringsman

Gunnar Ros valdes till justerings man för mötet.

4. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.

5. Älgjakt 2021/2022.

Ordförande redogjorde för årets jaktresultat.

33 kalv 25 vuxna är fällda (11 st kalvar sparades enligt styrelsebeslut)

Var av 1 vuxen älg blev utdömd som otjänlig.

Rapportering till viltdata fungerar dåligt många lag som inte sköter rapportering.

Älgjakten är avslutat trots detta har inte slutrapportering gjords av många lag.

1 Mars saknades det även inbetalning för fällavgifter för fällda älgar av 5 st jaktlag.

Detta trots att det har gått ut information samt påminnelsemejl om detta från vår ordförande.

Äso har betalt samtliga fällavgifter till länsstyrelsen i tid.

Viktigt att det sker en uppryckning av rapportering i viltdata inför kommande jaktsäsong.

Rapportering av slakt vikter samt undersökning av inlämnade älgkäkar tyder på att älgstammen

Har låg medelålder samt att det är låga vikter hos fällda älgar.

6. Kronhjortsjakten 2021/22

Årets resultat

10 st vuxna djur fällda (6 hind 4 hjortar)

10 kalvar fällda.

Kronhjortsgruppen rapporterade att avskjutning följer plan samt att ingen

kronhjorts räkning kommer utföras i år.

7. Övriga frågor

Karta över jaktmark respektive lag

Kart rapportering skall ske snarast till Johan Sundby. Se Separat utskickat mail

Spillnings inventering i vår skall vara inrapporterat till Roger Berg senast

18 april. Blankett för redovisning kommer att mailas ut snarast.

Inför årets stämma diskuterades förändringar av Äso stadgar uppdaterat och reviderat förslag till nya Stadgar för Äso kommer att presenteras till nästa styrelsemö

.

8. Nästa styrelsemöte

Plats: Bäckevi idrottsplats

Datum: 22 05 17

Kl : 1800

Årsstämma

Plats : Folkets Hus Bäckhammar

Datum: 22 05 24

KL : 1800

9. Mötets avslutande.

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet

Vid Protokollet

Sekreterare Ordförande

Jonas Jönsson Morgan Andersson

Justeringsman

Gunnar Ros

11. mar, 2022