Styrelsemöten

Styrelsemöte Äso Skagern

Datum: 2021-11-30

Plats: Folketshus Bäckhammar.

Närvarande:

Morgan Andersson Jonas Jönsson Marianne Svensson

Gunnar Ros Johan Sundby Anders Abrahamsson

Rickard Andersson Bernt Andersson Jan-Erik Malmgren

Fredrik Jonsson Roger Berg Niklas Ohlzon

Andreas Karlsson Reine Karlsson Daniel Sjölund

Lars Olsson Egon Wikström Lars Olsson

Tony Wilhelmsson Roman Hjalmarsson

1. Mötets öppnade.

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

2. Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

3. Val av justeringsman

Niklas Ohlzon valdes till justerings man för mötet.

4. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.

5. Älgjakt 2021/2022.

Avlysningsjakten på kvarvarande tilldelning av älgkalvar startar 4 December

Fällda djur tom 30/11 2021 är Vuxna 23 st Kalv 23 st.

Kvarstår 21 st kalvar. Styrelsen beslutade efter diskussion att minska att minska antal avlysningskalvar till 10 st. Detta på grund av det ökade rovdjurstrycket samt observationer av kalv under älgjakten

Avskjutning skall ske enligt tidigare utsänt pm.

Fällda Kalvar skall meddelas till sms gruppen omedelbart efter påskjutning.

Älgjakten 2021

Bra med observationer på vuxna djur överlag i samtliga jaktlag. Dock låga slaktvikter på fällda kalvar.

En fel avskjutning på en fjolårskalv har skett av Råda laget detta är reglerat med Äso /AU.

(slakt vikt 75 kg är inbetalt till ÄSO från Råda laget.)

Fäll avgifter för året är

Vuxen 700 kr

Kalv 200.

Käkar skall inlämnas med jaktlag och namn till Kent Andersson senast 31 dec.

6. Kronhjortsjakten 2021/22

4 Hjort 4 hind 8 kalv fällda tom 30/11.

Kvarstår

2 spets hjort

2 Hind

7 kalv.

Avskjutning följer plan.

7. Övriga frågor

Styrelsen uppmärksammade att stadgarna behöver anpassas inför årsstämman

Då regler för älgjakt ej kan redovisas till stämman då avskjutning mm

ej är fastställa av Länsstyrelsen innan stämman äger rum.

Dessa kan tidigast redovisas inför älgjakten under september månad.

Dagordning pkt 18 skall utgå i dagordning inför stämman.

Ändring av §8 vid förändring av Äso areal skall detta registreras hos Länsstyrelsen där efter kommer utskick ske till jaktledare

Samtliga jaktlag skall redovisa aktuell Karta över jaktmark med gränser till Johan Sundby.

mail utskick med instruktioner kommer att sändas ut till samtliga Jaktledare.

8. Nästa styrelsemöte

Plats: Bäckeiv idrottsplats

Datum: 22-03-01

Kl : 1800

9. Mötets avslutande.

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid Protokollet

Sekreterare Ordförande

Jonas Jönsson Morgan Andersson

Justeringsman

Niklas Ohlzon

2. dec, 2021