Styrelsemöten

Styrelsemöte Äso Skagern

Datum: 2021-09-13

Plats: Folketshus Bäckhammar.

Närvarande:

Morgan Andersson Jonas Jönsson Marianne Svensson

Gunnar Ros Jonas Hultgren Anders Abrahamsson

Rickard Andersson Torbjörn Ohlzon Jan-Erik Malmgren

Fredrik Jonsson Tony Wilhelmsson Romana Hjalmarsson

Reine Karlsson Daniel Sjölund Lars Olsson

Lennart Karlsson Bo Hjulström

1. Mötets öppnade.

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

2. Information betesskador

Jägarförbundet med Johan Stedt informerade styrelsen om bets skador och betstryck.

3. Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

4. Val av justeringsman

Gunnar Ros valdes till justerings man för mötet.

5. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.

6. Älgjakt 2021/2022.

Utsänt förslag till Pm för älgjakten föredrogs för styrelsen detta behöver förtydligas ytterligare innan utskick avseende arealtilldelning avlysningskalvar.

Styrelsen röstade att inga kapitala tjurar skall få fällas. PM ändras efter styrelsens beslut.

Avlysningsjakten på kvarvarande tilldelning av älgkalvar startar 4 December efter omröstning i styrelsen.

Reviderat Pm för älgjakten bifogas detta protokoll vid utskick.

7. Kronhjortsjakten 2021/22

4 hindar 2 st kalv skjutna tom 13/9 2021.

Hjortgruppen ansåg att jakten följer planen.

8. Övriga frågor

Sektion Långeruds Gård önskar namnbyte till Långerud Södra. Styrelsen godkände namnbytet.

Lennart Karlsson påpekade för styrelsen att regler för årets älgjakt skall redovisas till årsstämman enligt stadgarna inte som tidigare skett i september. Styrelsen noterade detta.

9. Nästa styrelsemöte

Plats: Folkets Hus Bäckhammar

Datum: 21-11-29

Kl :1800

10. Mötets avslutande.

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid Protokollet

Sekreterare Ordförande

Jonas Jönsson Morgan Andersson

Justeringsman

Gunnar Ros

20. sep, 2021