Styrelsemöten

Konstituerande Styrelsemöte Äso Skagern

Datum: 2021-05-26

Plats: Digitalt styrelsemöte

Närvarande:

Morgan Andersson Jonas Jönsson Marianne Svensson

Gunnar Ros Anders Abrahamsson Nicklas Ohlzon

Johan Sundby Rickard du Rietz Andres Karlsson

Lars Olsson Torbjörn Olzon Fredrik Jonsson

Rickard Andersson Romana Hjalmarson Vertovec

1. Mötets öppnade.

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

Till vice ordförande valdes Gunnar Ros på 1 år.

Kontaktlista uppdateras. (bifogas protokollet.)

2. Val av justeringsman

Johan Sundby valdes till justerings man för mötet.

3. Styrelsens arbetsutskott

Morgan Andersson, Rickard Andersson, Nicklas Ohlzon, Gunnar Ros, Anders Abrahamsson

4. Förenings kassör

Till kassör för föreningen omvaldes Romana Hjalmarson Vertovec.

5. Nästa möte

Nästa Styrelse möte

Enligt senare kallelse

6. Mötets avslutande.

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid Protokollet

Sekreterare Ordförande

Jonas Jönsson Morgan Andersson

Justeringsman

Johan Sundby.

28. maj, 2021