Styrelsemöten

Styrelsemöte Äso Skagern

Datum: 2021-05-17

Plats: Digitalt styrelsemöte

Närvarande:

Morgan Andersson Jonas Jönsson Marianne Svensson

Gunnar Ros Nicklas Ohlzon Anders Abrahamsson

Rickard Andersson Torbjörn Ohlzon Jan-Erik Malmgren

Fredrik Jonsson Johan Sundby Jonas Hultgren

Andreas Karlsson

1. Mötets öppnade.

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

2. Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

3. Val av justeringsman

Fredrik Jonsson valdes till justerings man för mötet.

4. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.

5. Älg jakt 2021/2022.

Älg gruppens förslag på 9,5 i vinter stam redovisades för styrelsen.

Spillnings inventering redovisad en vinter stam på 12 älgar.

Älg gruppen lämnade ett förslag på av skjutning enligt nedan

8 tjur

16 hondjur

44 kalvar

Styrelsen beslutade att framlägga älggruppens avskjutnings förslag till stämman.

Pm för älgjakten samt tilldelnings listor redovisas under september.

6. Kronhjortsjakten 2021/22

Kronhjortsgruppen förslag till avskjutning 2021/22

6 Hjortar

6 kronhindar

15 Kronkalv.

Se pm bifogas

Styrelsen förordade till stämman att gå på Kronhjortsgruppens förslag.

7. Inför digital årsstämma

Information angående årsstämma skickas endast ut till de som anmält sig för deltagande till ordförande.

Information skickas ut 210522.

Röst längd skall rapporteras till sekreterare senast 210523

8. Övriga frågor

Förslag till för hur styrelsen sammansättning kan ändras till en arbetande styrelse skall ske under styrelseåret 21/22 och redovisas till nästa årsstämma.

Flytt av sektions tillhörighet fastigheten Korsbäcken 1:9 samt del av Korsbäcken S:1 totalt 132 ha flyttas till Långerud Östra från Väglösa/Gjordsbol arealen flyttas från from 210701

9. Nästa styrelse möte styrelsemöte

Plats: Digitalt möte

Datum: 210526

10. Mötets avslutande.

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid Protokollet

Sekreterare Ordförande

Jonas Jönsson Morgan Andersson

Justeringsman

Fredrik Jonsso

18. maj, 2021