Styrelsemöten

Styrelsemöte Äso Skagern

Datum: 2020-09-28

Plats: Folkets hus Bäckhammar

Närvarande:

Morgan Andersson Jonas Jönsson Marianne Svensson

Gunnar Ros Nicklas Ohlzon Anders Abrahamsson

Reine Karlsson Torbjörn Ohlzon Jan-Erik Malmgren

Lars Olsson Fredrik Jonsson Johan Sundby

Marko Andersson Gunnar Gillbertsson Jan-Erik Johansson

Jonas Hultgren Egon Wikström

1. Mötets öppnade.

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

2. Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

3. Val av justeringsman

Gunnar Ros valdes till justerings man för mötet.

4. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.

5. Älg jakt 2020/2021.

Avskjutning kommer att ske enligt plan .Fördelnings lista är är utskickat till samtliga jaktlag.

Antal djur som får fällas är 16 vuxna. 30 kalvar. Älgjakten skall inriktas på små djur.

Pm för älgjakten genomdrogs och godkändes av styrelsen.

Jakt på tjurar får ske med max klyka mot skytten.

Avlysningsjakt på kalv startar 5 december max 1 kalv får fällas per jaktlag.

Jaktlag som har areal som överstiger 600 ha har rätt att fälla ytterligare en avlysnings kalv.

Inga älgkäkar skall redovisas för styrelsen.

6. Kronhjorts redovisning 2020/21

2 Hindar 4 kalvar är fällda till dagens datum.

Jakt sker enligt utsänt pm.

7. Övriga frågor

Jaktlagslista uppdateras med kontaktinformation och översänds till ordförande vid eventuella förändringar snarast.

8. Nästa styrelsemöte

Plats: Bäckevi idrottsplats.

Datum: 2020-11-25

Kl : 1900

9. Mötets avslutande.

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid Protokollet

Sekreterare Ordförande

Jonas Jönsson Morgan Andersson

Justeringsman

Niklas Ohlzon

29. sep, 2020